Cele i zadania przedszkola

Wizja przedszkola

Wspieranie rozwoju dziecka jednocześnie w zakresie wszystkich obszarów (fizycznym, emocjonalnym, społecznym, poznawczym).

Misja przedszkola

Zapewniamy poczucie bezpieczeństwa.

Wspieramy indywidualny rozwój.

Zapewniamy pełną opiekę wychowawczo – dydaktyczną w radosnej, przyjaznej atmosferze.

Cele główne

  1. Pełne zrozumienie uzbieranych przez dziecko doświadczeń z zakresu wszystkich obszarów.
  2. Tworzenie edukacyjnych doświadczeń w czterech obszarach rozwojowych jednocześnie.
  3. Uczenie pożądanych i akceptowanych społecznie zachowań m.in.: szacunku i tolerancji, współpracy i współczucia, wdzięczności, podziwu dla drugiego człowieka, dumy społecznej.

Cele szczegółowe

  • dążenie do systematycznego podwyższana swoich kwalifikacji zawodowych współpraca z rodzicami płaszczyzną jednolitych oddziaływań wychowawczych,
  • stwarzanie dziecku warunków do najpełniejszego rozwoju emocjonalnego, społecznego, poznawczego w oparciu o prawidłową stymulację rozwoju fizycznego,
  • zapoznanie dzieci z różnorodnością form zabawy, edukacji indywidualnej i zbiorowej,
  • zachęcanie do samodzielnego zdobywania doświadczeń i poznawania świata,
  • odkrywanie radości płynącej ze współpracy z rówieśnikami,
  • osiąganie przez dzieci dojrzałości szkolnej.