Szanowni Państwo!

W środę, 19 czerwca 2024 roku o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci, które od września rozpoczną edukację w Przedszkolu Miejskim nr 12 w Toruniu. Na spotkaniu będą mogli Państwo otrzymać informacje na temat przynależności dzieci do grup przedszkolnych, terminów spotkań adaptacyjnych oraz ważnych spraw dotyczących organizacji pracy przedszkola w nowym roku szkolnym. Zebranie potrwa ok. 60 min.

Spotkanie odbędzie się w budynku głównym przedszkola – wejście od strony SP14.

W spotkaniu biorą udział wyłącznie osoby dorosłe – rodzice/opiekunowie prawni dziecka.

Serdecznie zapraszamy!

Nabór do przedszkoli i klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025

Link do komunikatu: https://www.torun.pl/pl/nabor-do-przedszkoli-i-klas-pierwszych-3

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń rozpocznie się 4 marca 2024 r. o godz. 12:00.

Link do naboru:http://www.torun.przedszkola.vnabor.pl

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

W przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, czy też klasy I szkoły podstawowej, rodzic ma prawo skorzystać z procedury odwoławczej opisanej w art. 158 ust. 6-9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.). Uwzględniając procedurę odwoławczą i tegoroczne terminy postępowań rekrutacyjnych określone w zarządzeniu Prezydenta Miasta Torunia nr 11/2024:

  • do 22 kwietnia 2024 r., tj. w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, klasy I w szkole podstawowej,
  • uzasadnienie komisja rekrutacyjna sporządza w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym,
  • rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola, szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
  • dyrektor przedszkola, szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania, na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola, szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.