Sylwetka Absolwenta
Przedszkola Miejskiego nr 12
im. Władysława Szafera

 

Przedszkole realizując zadania związane z edukacją dzieci zmierza do przygotowania każdego wychowanka do pełnienia nowej roli – roli ucznia. Kierując się dobrem dziecka i zadowoleniem jego rodziny, wysoką jakością świadczonych usług, w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, przedszkole opracowało sylwetkę absolwenta, czyli jakie umiejętności, wiadomości, cechy posiada dziecko kończące edukację na poziomie przedszkolnym.

SYLWETKA ABSOLWENTA


Dojrzałość według sfer rozwojowych

Sfera zdrowotna

Dziecko powinno:

 • Wykazywać się aktywnością i sprawnością ruchową.
 • Mieć dobrą orientację w schemacie własnego ciała i przestrzeni.
 • Mieć dobrą koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową.
 • Mieć wyrobione nawyki przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 • Być świadomym zdrowego stylu życia.
 • Mieć świadomość i odpowiedzialność za swój stan zdrowia.
 • Dbać o higienę osobistą i swoje otoczenie.
 • Orientować się w bezpiecznym poruszaniu po drogach i korzystaniu ze środków transportu.


Sfera emocjonalna

Dziecko powinno:

 • Otwarcie informować o swoich potrzebach.
 • Rozpoznawać i nazywać uczucia, wyrażać je w formie werbalnej i niewerbalnej.
 • Świadomie podejmować działania wywołujące reakcje akceptowane społecznie.
 • Być świadome własnej roli społecznej, więzi rodzinnej oraz tradycji.

Sfera kontaktów społecznych

Dziecko powinno:

 • Świadomie przestrzegać obowiązujące reguły i zasady współżycia w grupie, próbuje przewidzieć skutki swojego zachowania.
 • Stosować formy grzecznościowe.
 • Samodzielnie nawiązywać kontakty z rówieśnikami.
 • Współdziałać w grupie rówieśniczej.
 • Chętnie i aktywnie uczestniczyć w zabawach i działaniach rozwijających zdolności artystyczne i twórcze.
 • Otwarcie wyrażać swoje potrzeby – rozumieć i szanować potrzeby innych.
 • Rozumieć, że nie należy chwalić się bogactwem i rozumieć sytuacje osób znajdujących się w trudniejszych warunkach.
 • Rozwiązywać sytuacje konfliktowe drogą dyskutowania i negocjacji.
 • Dostrzegać i szanować wartości uznawane społecznie – prawda, dobro, piękno.
 • Kulturalnie zachowywać się na uroczystościach – koncercie, festynie, w teatrze, w kinie.
 • Wiedzieć, że wszyscy ludzie mają równe prawa.

Sfera kontaktów ze światem

Dziecko powinno:

Świadomość regionalna i narodowa

 • Znać nazwę swojego miasta, zabytki i ich historię, legendy, symbole miasta, regionu i kraju.
 • Posiadać wiedzę z zakresu kultury, sztuki tradycji ludowej swojego regionu i kraju.

Świadomość ekologiczna

 • Być wrażliwym na piękno i bogactwo otaczającego świata.
 • Rozpoznawać i nazywać ekosystemy, rośliny, zwierzęta, zjawiska atmosferyczne różnorodnych środowisk.
 • Dostrzegać i rozumieć współzależności – równowaga biologiczna.
 • Samodzielnie obserwować, badać i eksperymentować w zakresie przyrody ożywionej i nieożywionej – jasno precyzować swoje doświadczenia.
 • Znać zagadnienia ekologiczne związane z ochroną przyrody.
 • Świadomie podejmować działania na rzecz środowiska i jego ochrony.
 • Czuć się cząstką przyrody.


Sfera umysłowa

Sprawność językowa

 • Posiadać w miarę bogaty zasób słownictwa.
 • Przekazywać swoje doświadczenia, wrażenia, potrzeby w sposób komunikatywny.
 • Poprawnie i komunikatywnie wypowiadać się w różnych sytuacjach z zachowaniem poprawności gramatycznej i ortofonicznej: wyrażać życzenia, pytania, własne sądy i oceny.

Myślenie

 • Dokonywać analizy i syntezy, porównywać, klasyfikować na materiale obrazkowym, werbalnym i abstrakcyjnym.
 • Posiadać zdolność rozumowania dedukcyjnego i indukcyjnego w obszarze dostrzegania i rozwiązywania problemów twórczych.

Umiejętność czytania

 • Dokonywać operacji analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej sylab, wyrazów i zdań.
 • Odczuwać potrzebę czytania i poszukiwania źródeł wiedzy.
 • Być gotowe do podjęcia nauki czytania.

Dojrzałość do uczenia się matematyki

 • Liczyć w zakresie własnych możliwości, rozróżniać błędne liczenie od poprawnego.
 • Wyznaczać wyniki dodawania i odejmowania na konkretach.
 • Klasyfikować przedmioty, figury geometryczne, kształty i znaki według określonych cech.
 • Określać i porównywać cechy jakościowe i ilościowe, formułować wnioski.
 • Dostrzegać regularności czasowe, jakościowe i ilościowe, kontynuować i tworzyć własne.
 • Rozróżniać prawa i lewą stronę, określać kierunki i ustalać położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów.

Przygotowanie do nauki pisania

 • Prawidłowo posługiwać się narzędziami pisarskimi i plastycznymi.
 • Kreślić w miarę płynne i ciągłe ruchy na płaszczyźnie i w przestrzeni.
 • Odwzorowywać i odtwarzać kształty, formy abstrakcyjne zgodnie z kierunkiem ruchu.
 • Być gotowe do podjęcia nauki czytania.