Programy obowiązujące w przedszkolu

Program wychowania przedszkolnego Jadwigi Pytlarczyk „W kręgu zabawy” /Wydawnictwo Master Metodyka. Ogólnopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli/

Program stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego. Opisuje także sposób realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w zakresie wspomagania rozwoju i edukacji dzieci.
Podstawowe założenia tego Programu oparte są na czterech filarach edukacji, będących celami ogólnymi kształcenia. Są to:
1. Uczyć się, aby wiedzieć (wiedza).
2. Uczyć się, aby działać (umiejętności).
3. Uczyć się, aby być (system wartości i postaw).
4. Uczyć się, aby żyć wspólnie z innymi (pokojowe współistnienie i współdziałanie całej ludzkości).
Program „W kręgu zabawy” wyznacza właściwe proporcje między wychowaniem a kształceniem w warunkach wzmożonej aktywności dziecka w wieku przedszkolnym. Jego tytuł nawiązuje do zabawy jako podstawowej formy aktywności małego dziecka.
Program jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym oraz jest dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym.

Dziecięca matematyka. Program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych
Autorki: Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska
Nr dopuszczenia DKW-4013-5/01

Jest to program wspomagania rozwoju umysłowego dzieci wraz z ich edukacją matematyczną. Różni się od wielu wcześniejszych programów nauczania dla przedszkoli czy szkół. Zawiera bowiem, oprócz charakterystycznych dla programu elementów, wiele cennych informacji merytorycznych i wskazówek metodycznych. Autorki – Edyta Gruszczyk-Kolczyńska i Ewa Zielińska szczegółowo wyjaśniają ideę wspomagania rozwoju umysłowego dzieci i zasady edukacji matematycznej.
Zamiast tradycyjnego układu „osobnych treści dla każdej grupy rówieśniczej” proponują 14 bloków tematycznych, obejmujących zakresy dziecięcego rozumowania i edukacji matematycznej. W każdym bloku treści kształcenia ułożone są w porządku rozwojowym, a blok uzupełniony jest wykazem publikacji, zawierających odpowiednią wiedzę psychologiczną i pedagogiczną.
Obok haseł programowych omówiono także prawidłowości rozwojowe dzieci oraz przykładowe serie ćwiczeń i zabaw.
W uwagach o realizacji programu nauczyciele znajdą wyjaśnienie, jakich reguł pedagogicznych i psychologicznych należy przestrzegać, by edukacja matematyczna była dla dzieci przyjazna.
Przewidywane osiągnięcia to ostatnia część programu. Opisano tam umiejętności, które pomogą dzieciom w osiąganiu sukcesów w nauce szkolnej.

System „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej

EDUKACJA PRZEZ RUCH to pedagogiczny system form i metod kształcenia oraz terapii, który wykorzystuje naturalny, spontaniczny ruch organizmu.

System „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej wspiera prawidłowy rozwój dziecka zapewniając wszechstronną zintegrowaną stymulacje. Dotyczy wszechstronnego wspomagania rozwoju dzieci, usprawniania poszczególnych funkcji organizmu dziecka w celu jak najlepszego przygotowania go do podjęcia nauki w szkole. Wspiera rozwój pamięci długotrwałej. Usprawnia i koryguje zaburzone funkcje dziecka, wspomaga rozwój jego zdolności i zainteresowań. Zapewnia każdemu dziecku osiągnięcie sukcesu, poczucie akceptacji i przynależności do wspólnoty.

Podstawę systemu stanowi holistyczny model rozwoju człowieka, a podejmowane przez dzieci podczas zajęć formy aktywności wspierają ich rozwój w czterech sferach jednocześnie: intelektualnej, społecznej, emocjonalnej i fizycznej.

Niezwykle istotne jest przy tym uruchomienie podczas działania wielu zmysłów (integracja sensoryczna). Oparcie poznawania świata na jednoczesnym uruchamianiu: wzroku, słuchu, dotyku, ruchu aktywizuje pracę mózgu, zapewnia prawidłowe dotlenienie mózgu. Ruch staje się, więc podstawą integracji sensorycznej i umożliwia jej pełną realizację podczas zajęć.

Klucz do uczenia się – moduł matematyczny

Program jest oparty na pedagogice wybitnego rosyjskiego psychologa Lwa Wygotskiego. Teoria poznania i nauczania Lwa Wygotskiego zakłada, że w procesie edukacji dzieci najważniejszy element stanowi rozwiniecie umiejętności uczenia się, czyli przygotowanie do korzystania ze swojego potencjału umysłowego.
Założenie programu – przygotowanie dziecka przedszkolnego do korzystania z potencjału umysłowego przy pomocy narzędzi kulturowych, umożliwiających sprawne funkcjonowanie w świecie znaków i symboli, wykształcenie umiejętności poznawczych, komunikacyjnych i samoregulacji, korespondują z przesłaniem podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
Podczas sesji dzieci uczą się logicznego myślenia, efektywnego wykorzystania swojego potencjału do samodzielnego rozwiązywania problemów. Przemyślane i uporządkowane scenariusze zajęć umożliwiają rozwijanie wszystkich rodzajów inteligencji.
„Matematyka sensoryczna” pomaga dzieciom w rozpoznawaniu stosowaniu podstawowych standardów sensorycznych: koloru, kształtu i rozmiaru. Umożliwia im rozpoczęcie analizy przedmiotów i ich relacji przy pomocy określonych , kulturowych standardów sensorycznych.
„Matematyka” przedstawia pojęcie matematyki i język matematyczny oraz rozwija fundamentalne rozumienie związków matematycznych.
Moduł „Konstrukcje” rozwija u dzieci umiejętność planowania; artykułowania swoich planów; analizowania struktury obiektów. Poprzez wykorzystywanie wielu schematów w różnorodnych zadaniach, dzieci uczą się patrzeć na przedmioty z różnorodnych perspektyw i myśleć o tym co musza zrobić aby zbudować dana konstrukcję. Posługują się przy tym słownictwem matematycznym w praktycznym kontekście.

Programy własne

Program profilaktyczny „Bezpieczny Świat Przedszkolaka”
Wieloletnie doświadczenie zdobyte w pracy w Przedszkolu Nr 12 w Toruniu, obserwacje dzieci, rozmowy z dziećmi i rodzicami, uświadomiły nam, że programy wychowania przedszkolnego zawierają zbyt mało treści nt. bezpieczeństwa, bezpośrednio dotyczących sytuacji, z którymi spotykają się nasi wychowankowie. Powyższe argumenty skłoniły nas to do napisania niniejszego programu.
Program „Bezpieczny świat przedszkolaka” jest przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym, zawiera następujące bloki tematyczne:
1. Zabawy w domu i na podwórku.
2. Higiena i kultura żywienia.
3. Profilaktyka chorób.
4. Kształtowanie właściwej postawy wobec obcych.
5. Media a dziecko.
W naszym programie nie ujęłyśmy zagadnień związanych z ruchem drogowym oraz pewnych treści dotyczących higieny osobistej oraz bezpieczeństwa w przedszkolu, gdyż są to treści obecne w programie wychowania przedszkolnego i codziennej pracy z dzieckiem.
W myśl przyjętego założenia zakres tematyczny programu jest zgodny z „Podstawą programową wychowania przedszkolnego” z dnia 23 grudnia 2008r.

„Przyjazne przedszkole” – program ułatwiający adaptację dziecka do warunków przedszkola
Przedszkole organizuje w miesiącu sierpniu w godzinach przedpołudniowych cykl spotkań adaptacyjnych dla rodziców i dzieci nowoprzyjętych. Dzięki tym zajęciom rodzice i dzieci mają okazję poznać przedszkole, organizację placówki i propozycje programowe. Rodzice mogą przedstawić swoje oczekiwania, które mogą być uwzględnione w pracy przedszkola.

Program edukacji regionalnej dla dzieci w wieku przedszkolnym
Edukacja regionalna ma za zadanie rozwijać zainteresowania młodzieży własnym miejscem zamieszkania, ukazać piękno i niepowtarzalność lokalnego środowiska przyrodniczego, historycznego i kulturowego, a także przygotować młode pokolenie do życia w lokalnej społeczności, do uczestnictwa w kulturze regionu, współtworzenia jego oblicza i przejmowania odpowiedzialności za jego losy.

Program wychowawczy „Razem z rodzicami tworzymy wspaniałe przedszkole”
Przedszkole jako instytucja w większym stopniu wychowująca niż ucząca przekazuje dziecku przede wszystkim treści wychowawcze wplecione w rytm życia codziennego, zajęcia i zabawy.
Celem programu jest kształtowanie umiejętności obcowania z ludźmi, dostrzeganie i szanowanie potrzeb otoczenia, rozwijanie zdolności emocjonalnej empatii, rozumienie uczuć innych ludzi, kształtowanie postawy proekologicznej, a także integrację całej społeczności przedszkolnej (dzieci, rodziców, pracowników przedszkola).

Program przyrodniczo – ekologiczny „Badam- doświadczam- chronię”
Program przyrodniczo – ekologiczny „Badam- doświadczam- chronię” powstał na bazie naszych przemyśleń dotyczących kontaktów dziecka z naturą. Mając świadomość, że w dzisiejszej rzeczywistości możliwość przeżywania bezpośredniego kontaktu z przyrodą jest utrudniona pragniemy stworzyć dzieciom możliwość poznawania przyrody poprzez obserwację, badania i eksperymenty. Zamierzamy wykorzystać do tego celu sąsiedztwo Parku Tysiąclecia oraz aktywną współpracę ze środowiskiem lokalnym. Aktualnie przeprowadzana przebudowa naszego przedszkola stworzy możliwość zakładania zielonych ogródków oraz klombów kwiatowych.
Podążając śladami Władysława Szafera pragniemy w naszych wychowankach zaszczepić miłość do przyrody i odpowiedzialność za nią.
Dobór i układ treści zawartych w programie służy zaspokojeniu naturalnej ciekawości dzieci, poznawaniu zjawisk przyrodniczych oraz sposobów ochrony środowiska. Sprzyja on realizacji głównego celu, jakim jest – rozbudzenie ciekawości poznawczej i wytworzenie motywacji do działań przyjaznych przyrodzie.
Mamy nadzieję, że realizacja tego programu przyniesie dzieciom wiele radości z obcowania z przyrodą, a zdobyta wiedza przyczyni się do kształtowania świadomej postawy proekologicznej.

Program profilaktyczny- „Zdrowa, aktywna rodzina – szczęśliwe dzieci”
Program „Zdrowa, aktywna rodzina – szczęśliwe dzieci” to program profilaktyczny,którego celem jest budowanie więzi pomiędzy rodzicami, pracownikami przedszkola środowiskiem lokalnym i dziećmi.
Na tworzenie korzystnych dla rozwoju dziecka pedagogicznych relacji przedszkola oraz rodziny wpływa wiele czynników m. in. świadomość ich znaczenia dla wszystkich zainteresowanych stron: nauczycieli, dzieci i rodziców.
Im bliższe kontakty nawiążą ze sobą rodzice i nauczyciele tym korzystniejszy będzie wpływ na wszechstronny rozwój dziecka. Korzyści z takich kontaktów odniesie zarówno przedszkole, jak i rodzina, a przede wszystkim samo dziecko.


Program edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych
dla dzieci w wieku przedszkolnym – „Pejzaże wyobraźni”
Twórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym o niepodważalnej roli w jego rozwoju intelektualnym, poznawczym, emocjonalnym i społecznym, a jednocześnie jedną z najprzyjemniejszych i najchętniej przez dziecko podejmowanych. Podczas zajęć kółka plastycznego, w ramach którego realizowany jest program „Pejzaże wyobraźni” chcemy wspomagać wszechstronny rozwój dziecięcej wyobraźni oraz zdolności manualnych. Poprzez stawianie dzieciom ciekawych problemów plastycznych związanych z używaniem różnorodnych technik, tworzeniem form przestrzennych oraz niekonwencjonalnym wykorzystywaniem przedmiotów codziennego użytku – nauczyć je kreatywnego myślenia oraz działania.