Informacje o płatnościach: intendent@pm12.torun.pl

Szanowni Rodzice, 

Uprzejmie prosimy, by dokonując opłat za przedszkole, przestrzegać następujących zasad: 

 1. Dokonując opłaty za przedszkole, na rachunek bankowy placówki wpłacamy dokładnie taką kwotę, jaką mamy podaną.
 2. W tytule wpłaty obowiązkowo wpisujemy imię i nazwisko dziecka oraz grupę, do jakiej uczęszcza, np.: 

wpłacający: Maria Kowalska
tytuł wpłaty: Maja Kowalska z grupy Sarenki 

Zasady odpłatności za przedszkole 

Przedszkole czynne jest w godzinach 6:30 – 16:30.

Zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje Uchwała nr 1096/23 Rady Miasta Torunia z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie określania wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w prowadzonych przez Gminę Miasto Toruń przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tej opłaty.

Gmina Miasta Toruń zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę świadczone przez publiczne przedszkola w wymiarze 5 godzin dziennie przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.
W czasie przekraczającym pięć godzin dziennie ustala się opłatę w wysokości 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu. Ponadto: 

 • zwalnia się z opłaty rodziców dzieci objętych kształceniem specjalnym w przedszkolach na podstawie orzeczeń, 
 • zwalnia się z opłat rodziców dzieci 6-letnich objętych rocznym obowiązkiem wychowania przedszkolnego, 
 • wprowadza się częściowe zwolnienie z opłaty w wysokości 50 % tej opłaty dla rodziców, których co najmniej dwoje dzieci uczęszcza do publicznego przedszkola, prowadzonego przez Gminę Miasta Toruń. 

Znosi się obowiązek składania oświadczeń o okresie, w którym dziecko było nieobecne w przedszkolu.
Odpis dotyczy zarówno opłaty za wyżywienie, jak i opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Przedszkole dokonuje stosownego obliczenia miesięcznej należności wynikającej z liczby godzin, w których dziecko korzystało w danym miesiącu z wychowania przedszkolnego.
Pozostaje natomiast obowiązek zgłaszania nieobecności dziecka i informowania o przyczynie tejże nieobecności w przypadku chorób zakaźnych, kwarantanny oraz izolacji. 

W związku z powyższym rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają pisemne deklaracje o ilości godzin korzystania przez dziecko z usług przedszkola.
Godziny pobytu dziecka w przedszkolu określamy dokładnie, za pomocą cyfr,
np. 6:30 – 15:00; 7:00 – 16:30; 7:15 – 15:15; 8:00 – 16:30 itp. 

Graniczną godziną przyprowadzenia dziecka do przedszkola jest godz. 8:00.

Miesięczną opłatę za przedszkole stanowią dwa składniki:
1. Miesięczna opłata za świadczenia udzielane przez przedszkole wyliczana jest jako iloczyn:
—–> 1,30 zł x zadeklarowana liczba godzin x liczba dni roboczych w danym miesiącu
2. Miesięczna opłata za wyżywienie wyliczana jest jako iloczyn:
—–> dzienna stawka żywieniowa x liczba dni roboczych w danym miesiącu 

Zmiany zadeklarowanych godzin uczęszczania dziecka do przedszkola – mające wpływ na wysokość opłat – rodzic/opiekun prawny może dokonać w formie pisemnej, ze skutkiem od pierwszego dnia następnego miesiąca. 

Zasady odpłatności:
1. Opłatę za przedszkole rodzice wnoszą z góry do 10 dnia bieżącego miesiąca na rachunek bankowy przedszkola: 

RACHUNEK BANKOWY PRZEDSZKOLA: 

Przedszkole Miejskie Nr 12
im. Władysława Szafera
ul. Złota 1A
Bank Millennium
68 1160 2202 0000 0001 7625 4885 

 1. Nieterminowe regulowanie należności powoduje naliczanie odsetek za zwłokę. Decyduje data wpływu należności na konto przedszkola.

3.Rodzicom przysługuje odpis z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu w wysokości aktualnie obowiązującej stawki żywieniowej, jak i opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Rozliczenie kosztów wyżywienia dokonywane jest po zakończeniu miesiąca, a naliczaną opłatę pomniejsza się o przysługujący odpis (każdy dzień nieobecności). 

4.Za rodzeństwo uczęszczające do przedszkola rodzice wnoszą czesne w wysokości 50% za każde dziecko. 

5.Rodzice nie ponoszą żadnych kosztów w okresie przerwy letniej określonej przez przedszkole, jeżeli w tym czasie dziecko do przedszkola nie uczęszcza. 

 1. Koszty z tytułu pobytu dziecka w przedszkolu zastępczym w okresie przerwy wakacyjnej, ponoszone są wg zasad obowiązujących w tym przedszkolu.
 2. W przypadku zakwalifikowania dziecka do przedszkola w trakcie miesiąca, w ciągu roku szkolnego, odpłatność naliczana jest od dnia zakwalifikowania dziecka.
 3. W przypadku uzasadnionej rezygnacji z miejsca w przedszkolu lub zakończenia edukacji dziecka (w ramach porozumienia z dyrektorem) zwraca się nadpłatę opłaty za świadczenia przedszkola.
 4. Opłata za świadczenia przedszkola podlega zwrotowi w przypadku:
  a) niefunkcjonowania przedszkola z przyczyn leżących po stronie placówki w wysokości proporcjonalnej za każdy dzień przerwy w działalności placówki (np. awaria, zamknięcie przedszkola)
  b) nieobecności dziecka w przedszkolu za każdy dzień tej nieobecności. 
 5. Jeżeli rodzic dopuści się zwłoki z zapłatą należności co najmniej przez 1 miesiąc, przedszkole zaprzestaje dalszego świadczenia usług i wznawia je po uregulowaniu zaległości. W przypadku nieuregulowania zaległości, dyrektor ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.
 6. Rodzice zobowiązani są do terminowego i regularnego wnoszenia należnej opłaty.
 7. Skreślenie dziecka z listy przedszkola nie zwalnia rodzica/opiekuna prawnego z obowiązku uregulowania należnej zaległości.

PRZYKŁADY OBLICZANIA CZASU POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU 

Dziecko przebywa w przedszkolu w godz. 7.30-16.30 ( tj. 9 godz.)
W takim przypadku przedszkole realizuje płatne świadczenia przez 4 godz. (9 godz. pobytu dziennie – 5 godz. bezpłatnych = 4 godz. płatne)
Godzinę zaczynamy liczyć od zadeklarowanego przez rodzica czasu przyprowadzania dziecka, czyli od 7.30
Sposób wyliczenia: 1,30zł/godz. x 4 godz.= 5,20zł/dziennie x 21 dni roboczych=109,20zł/m-c 

Dziecko przebywa w przedszkolu w godz. 6.30-16.00 ( tj. 9,5 godz.)
W takim przypadku przedszkole realizuje płatne świadczenia przez 4,5 godz. (9,5 godz. pobytu dziennie – 5 godz. bezpłatnych= 4,5 godz. płatne)
Zgodnie z uchwałą RMT rodzic płaci za każdą rozpoczętą godzinę, czyli za 5 godzin świadczeń przedszkola
Godzinę zaczynamy liczyć od zadeklarowanego przez rodzica czasu przyprowadzania dziecka, czyli od 6.30
sposób wyliczenia:1,30zł/godz. x 5 godz.=6,50zł/dziennie x 21 dni roboczych=136,50zł/m-c 

Dziecko przebywa w przedszkolu w godz. 7.45-16.15 ( tj. 8,5 godz.)
W takim przypadku przedszkole realizuje płatne świadczenia przez 3,5 godz.
(8,5 godz. pobytu dziennie – 5 godz. bezpłatnych= 3,5 godz. płatne)
Zgodnie z uchwałą RMT rodzic płaci za każdą rozpoczętą godzinę, czyli za 4 godzin świadczeń przedszkola
Godzinę zaczynamy liczyć od zadeklarowanego przez rodzica czasu przyprowadzania dziecka, czyli od 7.45
sposób wyliczenia:1,30zł/godz. x 4 godz.=5,20zł/dziennie x 21 dni roboczych=109,20zł/m-c 

Zmiany deklarowanych godzin uczęszczania dziecka do przedszkola rodzic/opiekun prawny może dokonać w każdym czasie, w formie pisemnej ze skutkiem od pierwszego dnia następnego miesiąca.