Przedmiot działalności

Przedszkole Miejskie nr 12 w Toruniu realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017, poz. 59) oraz przepisach wydanych na jej podstawie. Przedmiotem działalności przedszkola jest działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza.

Koncepcja pracy przedszkola nastawiona jest na wszechstronny i równomierny rozwój dziecka. Jest ona dostosowana do aktualnych potrzeb społecznych.
Działania nauczycieli opierają się na osobistym kontakcie wychowawczym z każdym dzieckiem w grupie, orientacji w zakresie indywidualnych potrzeb i możliwości wychowanków i dostosowaniu do nich zadań wychowawczych.

Przedszkole realizuje programy wychowania przedszkolnego oraz programy własne, zgodne z Podstawą programową wychowania przedszkolnego. Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz starsze posiadające odroczenie wydane na podstawie opinii i/lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Dzieci 6-letnie są zobowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Organy przedszkola

Organami Przedszkola Miejskiego nr 12 w Toruniu są:

  • Dyrektor
  • Rada Pedagogiczna
  • Rada Rodziców

Kompetencje Dyrektora znajdują się w Ustawie o systemie oświaty oraz Statucie Przedszkola.

Kompetencje Rady Pedagogicznej znajdują się w Ustawie o systemie oświaty, a dookreślone są w postaci szczegółowych kompetencji w Statucie Przedszkola, w części dotyczącej szczegółowych kompetencji organów przedszkola oraz w Regulaminie Rady Pedagogicznej.

Kompetencje Rady Rodziców znajdują się w Ustawie o systemie oświaty, dookreślone są w postaci szczegółowych kompetencji w Statucie, w części dotyczącej szczegółowych kompetencji organów przedszkola.

Zasady funkcjonowania placówki
Przedszkole Miejskie nr 12 w Toruniu jest placówką publiczną, nieferyjną, zapewnia dzieciom  opiekę, wychowanie i nauczanie przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:30. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat.  Placówka funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych z organem prowadzącym. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola i zaopiniowany przez radę pedagogiczną. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).